Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Mirjam Steinebach Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacy gevoelige informatie zal uiterst zorgvuldig worden behandeld.

Gegevens Mirjam Steinebach Fotografie:
Mirjam Klein-Steinebach
www.mirjamsteinebach.nl
info@mirjamsteinebach.nl
Kvk: 73083070

Toepasselijkheid:
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, denk aan een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die jij plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mirjam Steinebach Fotografie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

De gegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op de website
- Bankrekeningnummer

Door de aard van de persoonsgegevens, namelijk het maken van beeldmateriaal door fotografie kunnen er een aantal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn:

- ras
- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- seksueel leven

Doelen

Door akkoord te gaan met deze privacy verklaring geef jij expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien jij echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij jou mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien jij ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens of indien jij deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van jouw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van jouw persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mirjam Steinebach Fotografie. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Mirjam Steinebach Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om fotoalbums af te kunnen leveren
- Mirjam Steinebach Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om darmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Mirjam Steinebach Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Mirjam Steinebach Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


- Persoons- en adresgegevens > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht in verband met boekhouding
- Personalia (ras/geslacht/seksueel leven) > Bewaartermijn levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van jou gemaakt hebt, blijft levenslang bewaard op harde schijven in mijn archieven.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht in verband met boekhouding
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren

Verstrekken aan derden

Mirjam Steinebach Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mirjam Steinebach Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Mirjam Steinebach Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mirjam Steinebach Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam Steinebach Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mirjamsteinebach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mirjam Steinebach Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Mirjam Steinebach Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mirjamsteinebach.nl


Hoogezand, mei 2019